Vyhlásenie o ochrane údajov Fasten-Tour GmbH

Spoločnosť Fasten-Tour GmbH so sídlom Oberarnsdorf 14, 3621 Rossatz-Arnsdorf, Rakúsko, je vlastníkom webovej stránky, https://taste-of-vienna.com/.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov vás Fasten-Tour GmbH informuje o tom, aké údaje možno od vás získať, ak použijete na individuálne vyhľadávanie službu Fasten-Tour GmbH, ktorá je elektronicky poskytovaná na tejto webovej stránke, a ako následne zamýšľa Fasten-Tour GmbH narábať s vašimi údajmi.

Za ochranu údajov vo Fasten-Tour GmbH zodpovedá:

Dr Otto Schlappack, Oberarnsdorf 14

3621 Rossatz-Arnsdorf, Rakúsko

Tel .: +43 2714/20074

e-mail: DR. Otto Schlappack

Môžete ho kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov.

S cieľom zabezpečiť jednotnú a vysokú úroveň ochrany údajov pre fyzické osoby a odstrániť prekážky pohybu osobných údajov v Európskej únii uzákonila Európska únia nariadenie č.679, tzv. Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR, dňa 27. apríla 2016.  

V roku 2018 bolo v Rakúsku GDPR doplnené o tzv Ochrana údajov – adaptačný zákon a Zákon o deregulácii ochrany údajov. Uchovávanie informácií o užívateľovi služby poskytovanej elektronicky na diaľku na individuálnu žiadosť príjemcu upravuje aj § 3 spolkového zákona, ktorý upravuje niektoré právne aspekty elektronického obchodu a právnych úkonov, Zákon o elektronickom obchode – EKG.

Ďalej určovanie a spracúvanie osobných údajov upravuje § 96 zákona č Zákon o telekomunikáciách. Podľa § 96 ods. 3 zákona o telekomunikáciách z roku 2003 sme povinní vás informovať, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a prenášame a na akom právnom základe a na aké účely sa tak deje a ako dlho sa údaje uchovávajú. Spoločnosť Fasten-Tour GmbH spracúva vaše osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych základov.

Úložisko dát
Podľa ustanovení článku 6 ods. 1 písm. a) ab) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie osobných údajov zákazníkov zákonné, ak je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba uzavretá. stranou alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť dotknutej osoby a dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na jeden alebo viacero konkrétnych účelov.

Ako nás kontaktovať
Ak nás kontaktujete prostredníctvom formulára na webovej stránke alebo prostredníctvom e-mailu, údaje, ktoré nám poskytnete, ako je IP adresa, meno, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa, budeme uchovávať po dobu šiestich mesiacov na účely vybavenia žiadosti a v prípade doplňujúcich otázok. Tieto údaje neposkytujeme tretím stranám.

Cookies
Naša stránka používa takzvané cookies.

Čo sú cookies?
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa odosielajú do prehliadača používateľa spolu s požadovanou webovou stránkou. Prehliadač je prístupový program pre domáci počítač, s ktorým je možné používať internet. Známe prehliadače sú napríklad Internet Explorer, Safari alebo Mozilla.

Čo dokážu súbory cookie?
Súbory cookie umožňujú napríklad naplniť nákupný košík pri nákupe online bez toho, aby ste sa museli identifikovať ako rovnaký zákazník na každej podstránke predajcu.

Používateľ je „rozpoznaný“ pomocou súborov cookie.

V rámci cookies ukladáme IP údaje vlastníka pripojenia, ako aj meno, adresu, telefónne číslo a emailovú adresu zákazníka.

Používame cookies, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemná.
Niektoré súbory cookie zostávajú uložené vo vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete.
Umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Ak si to neželáte, môžete si svoj prehliadač nastaviť tak, aby vás informoval o nastavení cookies a povolíte to len v jednotlivých prípadoch. Ak deaktivujete cookies, môže to obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Fasten-Tour GmbH je oprávnená vykonávať cestovné služby a je zapísaná v registri poistenia proti insolventnosti zájazdu rakúskeho obchodného informačného systému, GISA, s číslom: 30815728. Na základe tohto splnomocnenia vystupuje Fasten-Tour GmbH ako predajca zájazdov a organizátor zájazdov. Na to, aby sme vám mohli ponúknuť vyššie uvedené služby, musí spoločnosť Fasten-Tour GmbH okrem iného rezervovať zájazdy, ubytovanie, stravu, dopravu a poistenie.

Na túto činnosť a na to, aby ste mohli cestujúcim účtovať služby Fasten-Tour GmbH, sú od vás okrem iného potrebné tieto údaje:

Priezvisko, meno, adresa, emailová adresa a telefónne číslo, ako aj údaje z cestovných dokladov ako číslo pasu, orgán, ktorý pas vydal, dátum vydania pasu, dátum narodenia a miesto narodenia. Na tento účel uchovávame tieto údaje na dátových nosičoch chránených heslom, aby sme zabezpečili zákonné spracovanie údajov.

Vaše údaje budú poskytnuté iba tretím stranám, partnerom nevyhnutným na plnenie zmluvy, ako sú cykloturistické spoločnosti, ubytovatelia, dopravné spoločnosti a Európska cestovná poisťovňa, ako aj spracovateľským bankovým inštitúciám/poskytovateľom platobných služieb pre účel odpísania ceny a nášmu daňovému poradcovi za splnenie našich povinností podľa daňových zákonov.

Právnym základom pre tieto procesy spracovania údajov je plnenie našich predzmluvných a zmluvných povinností voči Vám ako aj zákonných, zmluvných alebo iných zákonných povinností z našej strany, napr. dokumentačné povinnosti podľa účtovného, ​​zmluvného a reportingového systému a podľa daňové právo, ako aj naše oprávnené záujmy chrániť naše vlastné právne záujmy.

Vaše údaje budú vymazané hneď, ako uplynú zákonom stanovené doby uchovávania. Pre rôzne kategórie údajov má rôznu dĺžku. Napríklad vymažeme dôkazy, ktoré sa musia podľa daňových zákonov uchovávať sedem rokov po uplynutí tejto doby. Kedykoľvek môžete bezplatne požiadať o informácie o vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame a uchovávame.

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu, obmedzenie, vymazanie a stiahnutie vašich osobných údajov za predpokladu, že z našej strany neexistuje zákonná požiadavka na uchovávanie. Ako dotknutá osoba máte tiež právo požadovať prenos údajov.

Prijímame vhodné opatrenia, aby sme vám v prípade potreby poskytli všetky informácie týkajúce sa spracovania vašich údajov v presnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme v jasnom a jednoduchom jazyku.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo nejasností kontaktujte prosím zodpovednú osobu, Dr. Otto Schlappack, výkonný riaditeľ Fasten-Tour GmbH, Oberarnsdorf 14, 3621 Mitterarnsdorf, Rakúsko, Tel.: +43 2714 20074, email: otto.schlappack@fasten-tour.com

Máte tiež právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov. Príslušným dozorným orgánom pre sťažnosti je Rakúsky úrad na ochranu údajov (DSB), Wickenburggasse 8-10, 1080 Viedeň, Rakúsko, tel.: +43 1 52 152-0, email: dsb@dsb.gv.at.

Organizačné a technické ochranné opatrenia, ktoré prijímame, priebežne vyhodnocujeme a podľa potreby ich prispôsobujeme, aby sme čo najlepšie chránili osobné údaje, ktoré spracúvame a uchovávame. To znamená, že aj toto vyhlásenie o ochrane údajov neustále aktualizujeme, aby odrážalo najnovší vývoj.

Môžete pristupovať k najnovšej verzii nášho vyhlásenie o ochrane údajov z našej webovej stránky kedykoľvek.

top