Општи одредби и услови на Fasten-Tour GmbH

Компанијата Fasten-Tour GmbH може да дејствува како туристички агент, како и организатор на патувања.

Како туристички агент, Fasten-Tour GmbH ја презема обврската да се труди да добие побарување за услугите на други тур-оператори.

Во овој случај, важат условите на посредуваниот тур-оператор, транспортната компанија со посредство (на пр. воз, автобус, авион и брод) и другите даватели на услуги со посредство.

Како организатор на патувања, Fasten-Tour GmbH или нуди неколку туристички услуги по рамна цена или индивидуални туристички услуги како сопствени услуги и прави свои брошури и информации достапни на Интернет.

Правната основа е ДИРЕКТИВА (ЕУ) 2015/2302 НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 25 ноември 2015 г., на пакет патувања и поврзани туристички услуги, со измена на Регулативата (EG) бр. (Закон за патување со пакети).

Општи услови и услови на Fasten-Tour GmbH како организатор на турата

Општи услови и услови на Fasten-Tour GmbH како трговец на мало за патувања

Врв